Prosíme aby jste si před zakoupením Cerino pelechu změřili místo kde pelíšek bude :) Často se stává, že pelíšek se nám vrací z důvodu, že se nevejde :) Děkujeme za pomoc. Team Cerino CZ :)

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

POUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2. Záruční podmínky

 1.      Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 2.      Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.
 3.      Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost.
 4.      Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 5.      Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 6.      Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
 7.      Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní nepoužité zvířaty a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Cerino CZ s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 8.      Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné.
 9.      Reklamaci lze uplatnit na prodejně Cerino CZ s.r.o., nebo zaslat poštou/kurýrem na adresu: Cerino CZ s.r.o. Stožická 1014, Vodňany 38901. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj.
 10.      Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 11.      Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost Cerino CZ s.r.o. se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 12.      Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 13.      V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné a to pouze po dohodě. Špatně zvolené zboží musí být nejprve doručeno prodávajícímu, na náklady kupujícího a to čisté a nepoužité. Poté bude Kupujícímu zasláno výměnou jiné zboží. Prodávající naúčtuje kupujícímu poštovné dle ceníku.

3. Základní podmínky reklamace

 1.      Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2.      Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 3.      Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
 4.      Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Cerino CZ s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 5.      Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné.

Po převzetí zboží v záruční době (dále jen „záruka) odpovídá prodávající kupujícímu za vady zboží, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou. Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním není vada. Záruka se nevztahuje na vady:

- o kterých kupující věděl před převzetím zboží,

- odporující povaze zboží, zejména uplynutí doby životnosti zboží,

- pro které byla sjednána nižší cena zboží (sleva z běžné ceny),

- způsobené porušením ochranných pečetí, plomb a nálepek zboží,

- způsobené neodborným zásahem nebo instalací na zboží,

- způsobené nesprávným nebo nadměrným užíváním zboží,

- způsobené mechanickým poškozením zboží,

- způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním a montáží,

- způsobené zásahem vyšší moci.

4. Místo a způsob uplatnění reklamace

 1.      Reklamaci lze uplatnit na prodejně Cerino CZ s.r.o., nebo zaslat poštou/kurýrem na adresu: Cerino CZ s.r.o. Stožická 1014, Vodňany 38901. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

 1.      Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Podání reklamace je také možné prostřednictvím emailové adresy levdekorace@seznam.cz.
 2.      Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost Cerino CZ s.r.o. se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 3.      Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

6. Výměna zboží

 1.      V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné a to pouze po dohodě. Špatně zvolené zboží musí být nejprve doručeno prodávajícímu, na náklady kupujícího a to čisté a nepoužité. Poté bude Kupujícímu zasláno výměnou jiné zboží. Prodávající naúčtuje kupujícímu poštovné dle ceníku.

 

 

 

7. Závěrečná ustanovení

Změna vyhrazena

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy do 14 dnů, peníze budou vráceny do 14 dnů )

Nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu uložte nejlépe do originálního přepravního obalu a k zásilce dovnitř přiložte vyplněný tento formulář

Upozornění: zboží musí být čisté a nepoužité z důvodu hygienických podmínek. (zamezení přenosu chorob a parazitů)

Adresát vrácení zboží :

Cerino CZ s.r.o.

Stožická 1014, Vodňany 38901,

 ič:25209302, email: cerinocz@seznam.cz tel: 721376648

 

Důvod vrácení (označte křížkem):

 

Chybná objednávka

 

 

Nevyhovující velikost

 

 

Nevyhovující kvalita

 

 

Dodání chybného zboží

 

 

Jiný důvod

 
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od:

 smlouvy o nákupu tohoto zboží (název výrobku) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Číslo objednávky…………………………………………………..

Datum objednání :………………………………………….

Datum obdržení:……………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů………………………………………………………………….

 

Číslo účtu :

Adresa spotřebitele/spotřebitelů…………………………………………………………………………………..

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

 

 

V Sudoměři dne 1.1.2014

Pavel Diviš

Jednatel společnosti

Cerino CZ s.r.o.

 

 

 REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ:

Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v
zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže
uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát vrácení REKLAMOVANÉHO zboží :

Cerino CZ s.r.o.

Stožická 1014, Vodňany 38901,

ič:25209302, email: cerinocz@seznam.cz tel: 721376648

 


Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
dne _____________jsem ve Vašem obchodě vytvořil/a objednávku (specifikace
objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady______________


_____________________________________________________________________________________

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:


_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
2. Číslo objednávky:
3. Číslo účtu pro vrácení částky:

V __________________, dne _________________


______________________________________
Podpis

 


Formulář pro uplatnění reklamace CERINO.CZ


Obecná poučení k uplatnění reklamace


Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při
koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli
snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit
bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným
oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta,
považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Záznamy nebyly nalezeny...